مقالات علمی پژوهشی

برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500

مهران مهری, حسن نصیری مقدم, حسن کرمانشاهی, محسن دانش مسگران
بازدید: 278
بازدید: 379
بازدید: 178

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

محبوبه سموزاد, محمد رضا نصیری, علی اصغر اسلمی نژاد, مجتبی طهمورث پور, محمد دوستی, عبدالجلیل غیادی, شاهرخ قوتی
بازدید: 276

چکیده

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 251