1.
سبحانی رادس, الهی ترشیزیم. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. IJASR [اینترنت]. 9جولای2016 [ارجاع شده 25می2019];8(2):258-70. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/48997