1.
سبحانی رادس, الهی ترشیزیم. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. IJASR [اینترنت]. 9 جولای 2016 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];8(2):258-70. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/48997