1.
صادقیك, نوبختع. اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی. IJASR [اینترنت]. 16 ژانویه 2016 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];7(4):466-77. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/37866