1.
نصیریم, حق پرستع, محسن زادهم, حسن آبادیا, نصیریخ, رودباریز, دوستیم. تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. IJASR [اینترنت]. 9جولای2016 [ارجاع شده 21می2019];8(1):154-61. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/36772