1.
نصیریم, حق پرستع, محسن زادهم, حسن آبادیا, نصیریخ, رودباریز, دوستیم. تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. IJASR [اینترنت]. 9 جولای 2016 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];8(1):154-61. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/36772