1.
وافریع, روستائی علی مهرم, قوی حسین زادهن, طالبیف. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. IJASR [اینترنت]. 9جولای2016 [ارجاع شده 21می2019];8(1):197-05. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/36450