1.
وافریع, روستائی علی مهرم, قوی حسین زادهن, طالبیف. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. IJASR [اینترنت]. 9 جولای 2016 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];8(1):197-05. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/36450