1.
کلانترم, یعقوبفرا, خواجعلیف. تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. IJASR [اینترنت]. 16ژانویه2016 [ارجاع شده 25می2019];7(4):456-65. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/33949