1.
کلانترم, یعقوبفرا, خواجعلیف. تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. IJASR [اینترنت]. 16 ژانویه 2016 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];7(4):456-65. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/33949