1.
ایزیج, زرقیح. مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. IJASR [اینترنت]. 23 می 2015 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];7(1):58-5. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/32445