1.
کارگرش, قربانیغر, خوروشم. گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین. IJASR [اینترنت]. 29 دسامبر 2015 [ارجاع شده 26 می 2020];7(3):285-93. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/27929