1.
هروی موسویع, گلیانا, مدرسیس. بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. IJASR [اینترنت]. 9جولای2016 [ارجاع شده 25می2019];8(1):206-15. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/22315