1.
هروی موسویع, گلیانا, مدرسیس. بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. IJASR [اینترنت]. 9 جولای 2016 [ارجاع شده 13 اکتبر 2019];8(1):206-15. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/22315