1.
سالاری نیاا, فتحی نسریمح, فرهنگ فره, نعیمی پور یونسیح. تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. IJASR [اینترنت]. 17مارس2013 [ارجاع شده 21می2019];4(4). Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/20332