1.
سالاری نیاا, فتحی نسریمح, فرهنگ فره, نعیمی پور یونسیح. تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. IJASR [اینترنت]. 17 مارس 2013 [ارجاع شده 13 اکتبر 2019];4(4). قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/20332