1.
سبحانی رادس, بهگرم, وکیلیر, الهی ترشیزیم. تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). IJASR [اینترنت]. 17 مارس 2013 [ارجاع شده 13 اکتبر 2019];4(4). قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/20331