1.
سبحانی رادس, بهگرم, وکیلیر, الهی ترشیزیم. تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). IJASR [اینترنت]. 17مارس2013 [ارجاع شده 21می2019];4(4). Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/20331