1.
باشتنیم, فروغیع, عدالتی نسبم, فرهنگ فره. اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. IJASR [اینترنت]. 21 اکتبر 2012 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];4(3). قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/16258