1.
باشتنیم, فروغیع, عدالتی نسبم, فرهنگ فره. اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. IJASR [اینترنت]. 21اکتبر2012 [ارجاع شده 21می2019];4(3). Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/16258