1.
منیدریا, امانلوح, کشاورزو, فروزان مهرم, جلایری نیاا. مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری. IJASR [اینترنت]. 30ژانویه2012 [ارجاع شده 21می2019];3(2). Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/11069