سبحانی رادسعید, و الهی ترشیزیمهدی. “اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 2 (جولای 9, 2016): 258-270. دسترسی می 21, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/48997.