مهنانیابوالفضل, صادقی سفیدمزگیعلی, و آقاطهرانیعلیرضا. “دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 1 (جولای 9, 2016): 185-196. دسترسی می 26, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/46120.