نصیریمحمدرضا, حق پرستعلیرضا, محسن زادهمحمد, حسن آبادیاحمد, نصیریخدیجه, رودباریزهرا, و دوستیمحمد. “تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 1 (جولای 9, 2016): 154-161. دسترسی اکتبر 15, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/36772.