وافریعلیرضا, روستائی علی مهرمحمد, قوی حسین زادهنوید, و طالبیفریدون. “اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 1 (جولای 9, 2016): 197-205. دسترسی اکتبر 13, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/36450.