کارگرشهریار, قربانیغلام رضا, و خوروشمحمد. “گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7, no. 3 (دسامبر 29, 2015): 285-293. دسترسی می 26, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/27929.