هروی موسویعلیرضا, گلیانابوالقاسم, و مدرسیسیدجلال. “بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 1 (جولای 9, 2016): 206-215. دسترسی اکتبر 13, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/22315.