سالاری نیاامیر, فتحی نسریمحمد حسن, فرهنگ فرهمایون, و نعیمی پور یونسیحسین. “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4, no. 4 (مارس 17, 2013). دسترسی اکتبر 15, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/20332.