سبحانی رادسعید, بهگرمهدی, وکیلیرضا, و الهی ترشیزیمهدی. “تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro)”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4, no. 4 (مارس 17, 2013). دسترسی اکتبر 13, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/20331.