باشتنیمسلم, فروغیعلیرضا, عدالتی نسبمهدی, و فرهنگ فرهمایون. “اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4, no. 3 (اکتبر 21, 2012). دسترسی اکتبر 15, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/16258.