منیدریاسماعیل, امانلوحمید, کشاورزوحید, فروزان مهرمحمدرضا, و جلایری نیاامیر. “مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری”. پژوهشهای علوم دامی ایران 3, no. 2 (ژانویه 30, 2012). دسترسی اکتبر 13, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/11069.