سبحانی رادس., و الهی ترشیزیم. “اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 2, جولای 2016, صص 258-70, doi:10.22067/ijasr.v8i2.48997.