مهنانیا., صادقی سفیدمزگیع., و آقاطهرانیع. “دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 1, جولای 2016, صص 185-96, doi:10.22067/ijasr.v8i1.46120.