نصیریم., حق پرستع., محسن زادهم., حسن آبادیا., نصیریخ., رودباریز., و دوستیم. “تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 1, July 2016, صص 154-61, doi:10.22067/ijasr.v8i1.36772.