وافریع., روستائی علی مهرم., قوی حسین زادهن., و طالبیف. “اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 1, جولای 2016, صص 197-05, doi:10.22067/ijasr.v8i1.36450.