مرادیم., افضل زادها., بهگرم., و نوروزیانم. ع. “تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 7, ش 3, دسامبر 2015, صص 278-84, doi:10.22067/ijasr.v7i3.35876.