کلانترم., یعقوبفرا., و خواجعلیف. “تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 7, ش 4, ژانویه 2016, صص 456-65, doi:10.22067/ijasr.v7i4.33949.