ایزیج., و زرقیح. “مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 7, ش 1, می 2015, صص 58-65, doi:10.22067/ijasr.v7i1.32445.