کارگرش., قربانیغ. ر., و خوروشم. “گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 7, ش 3, دسامبر 2015, صص 285-93, doi:10.22067/ijasr.v7i3.27929.