هروی موسویع., گلیانا., و مدرسیس. “بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 1, جولای 2016, صص 206-15, doi:10.22067/ijasr.v8i1.22315.