سالاری نیاا., فتحی نسریم. ح., فرهنگ فره., و نعیمی پور یونسیح. “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 4, ش 4, مارس 2013, doi:10.22067/ijasr.v4i4.20332.