سبحانی رادس., بهگرم., وکیلیر., و الهی ترشیزیم. “تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro)”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 4, ش 4, مارس 2013, doi:10.22067/ijasr.v4i4.20331.