باشتنیم., فروغیع., عدالتی نسبم., و فرهنگ فره. “اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 4, ش 3, اکتبر 2012, doi:10.22067/ijasr.v4i3.16258.