منیدریا., امانلوح., کشاورزو., فروزان مهرم., و جلایری نیاا. “مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 3, ش 2, ژانویه 2012, doi:10.22067/ijasr.v3i2.11069.