[1]
سبحانی رادس. و الهی ترشیزیم., “اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه”, IJASR, ج 8, ش 2, صص 258-270, جولای 2016.