[1]
مهنانیا., صادقی سفیدمزگیع., و آقاطهرانیع., “دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی”, IJASR, ج 8, ش 1, صص 185-196, جولای 2016.