[1]
صادقیك. و نوبختع., “اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی”, IJASR, ج 7, ش 4, صص 466-477, ژانویه 2016.