[1]
نصیریم., “تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ”, IJASR, ج 8, ش 1, صص 154-161, جولای 2016.