[1]
وافریع., روستائی علی مهرم., قوی حسین زادهن., و طالبیف., “اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ”, IJASR, ج 8, ش 1, صص 197-205, جولای 2016.