[1]
مرادیم., افضل زادها., بهگرم., و نوروزیانم. ع., “تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی”, IJASR, ج 7, ش 3, صص 278-284, دسامبر 2015.