[1]
کلانترم., یعقوبفرا., و خواجعلیف., “تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی”, IJASR, ج 7, ش 4, صص 456-465, ژانویه 2016.