[1]
ایزیج. و زرقیح., “مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار”, IJASR, ج 7, ش 1, صص 58-65, می 2015.