[1]
کارگرش., قربانیغ. ر., و خوروشم., “گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین”, IJASR, ج 7, ش 3, صص 285-293, دسامبر 2015.