[1]
هروی موسویع., گلیانا., و مدرسیس., “بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین”, IJASR, ج 8, ش 1, صص 206-215, جولای 2016.