[1]
سالاری نیاا., فتحی نسریم. ح., فرهنگ فره., و نعیمی پور یونسیح., “تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین”, IJASR, ج 4, ش 4, مارس 2013.