[1]
سبحانی رادس., بهگرم., وکیلیر., و الهی ترشیزیم., “تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)”, IJASR, ج 4, ش 4, مارس 2013.