[1]
باشتنیم., فروغیع., عدالتی نسبم., و فرهنگ فره., “اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس”, IJASR, ج 4, ش 3, اکتبر 2012.