سبحانی رادس. و الهی ترشیزیم. (2016) “اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه”, پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(2), صص 258-270. doi: 10.22067/ijasr.v8i2.48997.